Manitoba Society of Artists

Sunburst #1

Acrylic on Canvas 30" x 22"

Sunburst #1